Tag: ekspresja

Synekdocha
(też: ogarnienie, pars pro toto)

Określanie całości przez część.

Ironia

Sprzeczność pomiędzy dosłownym, a zamierzonym znaczeniem wypowiedzi.

Powtórzenie

Wielokrotne użycie tego samego elementu językowego.

Antyteza
(też: Contrapositum, Antyteton)

Kształtowanie zdania z elementów znaczeniowo przeciwstawnych.

Strony

Subskrybuj Tag: ekspresja