ujmowanie znaczenia

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
antiprosopopoeia
Przedstawienie człowieka jako rzeczy nieożywionej
Alternatywne nazwy
antenantiosis
diminutio
Osłabienie wydźwięku określenia poprzez zastąpienie go jego zaprzeczonym antonimem.
Dodanie do wypowiedzi zdania, które zmniejsza jej ważność.