Tag: metafora

Alegoria

Przedstawienie pojęć, idei, obiektów przy pomocy przenośni.

Katachreza

Użycie słowa w nieprawidłowy i nielogiczny sposób.

Hypallage

Przeniesienie znaczenia z jednego składnika wypowiedzi na drugi.

Trop

Zamiana jednego wyrażenia na inne.

Metafora
(też: Przenośnia)

Zestawienie ze sobą obcych znaczeniowo wyrazów, które w połączeniu przekazują znaczenie inne, niż dosłowne.

Metalepsja
(też: transumptio)

Zastąpienie wyrazu innym, pozostającym w odległym powiązaniu.

Synekdocha
(też: ogarnienie, pars pro toto)

Określanie całości przez część.

Metonimia
(też: Zamiennia)

Zastąpienie nazwy obiektu nazwą innego, pozostającego z nim w uchwytnej zależności.
Subskrybuj Tag: metafora