Tag: ekspresja

Apagoresis

Powstrzymywanie kogoś przed zrobieniem czegoś.

Apostrofa
(też: prosphonesis)

Bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, przedmiotu lub idei.

Antropopatia
(też: condescensio, humanus affectus)

Przypisywanie ludzkich cech i uczuć obiektom świata pozaludzkiego.

Indignatio
(też: aganactesis)

Gwałtowne wyrażenie swoich uczuć w wyniku głębokiego oburzenia.

Aporia
(też: Diaporesis, Dubitatio)

Wyrażenie w formie pytania wahań i wątpliwości.

Adagium
(też: paremia, apoftegmat, sentencja, proverbium, aforyzm)

Wyrażenie pewnej ogólnej prawdy.

Hiperbola
(też: Przesadnia)

Wyolbrzymienie danego elementu wypowiedzi.

Amplifikacja

Rozwinięcie opisu obiektu figurami retorycznymi.

Przysięga
(też: deesis)

Ustne zadeklarowanie dotrzymania umowy.

Metafora
(też: Przenośnia)

Zestawienie ze sobą obcych znaczeniowo wyrazów, które w połączeniu przekazują znaczenie inne, niż dosłowne.

Strony

Subskrybuj Tag: ekspresja