ekspresja

Ekspresja jest jednym z podstawowych celów używania figur retorycznych. Bez niej wypowiedzi poetyckie i płomienne przemowy nie wzbudzałyby żadnych emocji.

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
prosphonesis
Bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, przedmiotu lub idei.
Alternatywne nazwy
condescensio
humanus affectus
Przypisywanie ludzkich cech i uczuć obiektom świata pozaludzkiego.
Alternatywne nazwy
aganactesis
Gwałtowne wyrażenie swoich uczuć w wyniku głębokiego oburzenia.
Alternatywne nazwy
Diaporesis
Dubitatio
Wyrażenie w formie pytania wahań i wątpliwości.
Alternatywne nazwy
paremia
apoftegmat
sentencja
proverbium
aforyzm
Wyrażenie pewnej ogólnej prawdy.
Alternatywne nazwy
Przesadnia
Wyolbrzymienie danego elementu wypowiedzi.
Alternatywne nazwy
deesis
Ustne zadeklarowanie dotrzymania umowy.
Alternatywne nazwy
Przenośnia
Zestawienie ze sobą obcych znaczeniowo wyrazów, które w połączeniu przekazują znaczenie inne, niż dosłowne.