Tag: powtórzenie

Anastrofa
(też: Epanastrofa)

Powtórzenie danego zwrotu z odwróconym szykiem wyrazów.

Metabola

Powtórzenie danej myśli za pomocą innych określeń.

Epifora
(też: epistrofa, conversio)

Użycie tego samego słowa na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi.

Anaklaza
(też: refractio, antanaklaza, antistasis)

Powtórzenie wyrazu wraz ze zmianą jego znaczenia.

Symploka
(też: circulo rhetorica, complexio)

Połączenie anafory z epiforą.

Anafora
(też: Epanafora, Adjectio, Repetitio)

Użycie tego samego słowa na początku kolejnych segmentów wypowiedzi.

Commoratio
(też: epimone)

Ciągłe powracanie do pewnego mocnego argumentu lub idei.

Diafora

Powtórzenie elementu wypowiedzi w nieco innym znaczeniu.

Aliteracja

Powtórzenie jednej lub więcej głosek na początku kolejnych wyrazów.

Hypozeuxis

Przypisaniu jednemu wspólnemu elementowi nadrzędnemu kilku elementów podrzędnych.

Strony

Subskrybuj Tag: powtórzenie